1) Identitat del titular del lloc web

La identitat i la resta d’informació sobre la companyia titular del lloc web s’estableix a l’apartat “Condicions d’ús”, accessible des de la HomePage del present lloc web. D’ara endavant es farà referència a la companyia per designar la companyia titular del lloc web.

2) Acceptació de les condicions d’ús

Les presents condicions tenen per objecte regular l’ús d’aquest lloc web que la companyia posa a disposició de el públic en la present URL www.aries-inmob.com. La utilització del lloc web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari i suposa l’acceptació plena per aquest Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en el present Avís Legal. La companyia pot oferir a través de la pàgina web, serveis o productes que es podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

3) Ús correcte del lloc web

L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis, de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que es prestin a través d’ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis, o impedir un gaudi normal del lloc web per altres Usuaris. Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin al lloc web de la companyia. L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la companyia presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de la companyia o de tercers.

4) Publicitat

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. La companyia no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: aries@aries-inmob.com

5) Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de la companyia i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en el lloc web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web estan protegits per la llei. La companyia no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu lloc web i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de la companyia o del titular dels mateixos.

6) Règim de responsabilitat

  • 6.1. Responsabilitat per l’Ús del lloc web

L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web, i la companyia, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari. La companyia utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en el lloc web. No obstant això, la companyia no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest lloc web. L’Usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra la companyia, basada en la utilització per l’Usuari del lloc web. Si és el cas, l’Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a la Companyia amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

  • 6.2. Responsabilitat pel funcionament del lloc web

La companyia exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a la companyia. Així mateix, la companyia també exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la companyia. La companyia està facultada per a suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat a la pàgina web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

  • 6.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts en el lloc web poden conduir a l’Usuari a altres llocs web, gestionats per nosaltres mateixos o per tercers. La companyia declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora de la web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret. La companyia queda exonerada de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’Usuari en virtut de la informació trobada al lloc web enllaçat.

7) Política respecte a les dades personals obtingudes a través de la pàgina web

Les seves dades s’inclouran en un fitxer propietat d’INMOBILIARIA ARIES S.L. per gestionar la relació amb vostè. Tractarem les seves dades per informar-lo (via postal, telefònica, presencial i/o telemàtica) sobre els nostres productes i/o serveis. Vostè consent que, fins i tot finalitzada la nostra relació amb nosaltres, comuniquem les seves dades a altres empreses que desenvolupin la seva activitat en els sectors del món de la publicitat, perquè l’informin (via postal, telefònica, presencial i / o telemàtica) dels seus productes i/o serveis, llevat que s’oposi expressament mitjançant l’email: aries@aries-inmob.com. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, i la revocació en qualsevol moment dels consentiments prestats, mitjançant carta a INMOBILIARIA ARIES S.L. (Dades de contacte a la pestanya Contacte de la nostra pàgina web) o enviant un correu electrònic a aries@aries-inmob.com)

  • 7.1. A través de formularis

Sense perjudici del que preveu l’indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament a la companyia el tractament de les seves dades personals per a les finalitats que en els mateixos s’indiquin. La companyia incorporarà les dades facilitades per l’Usuari en un fitxer titularitat de la mateixa, degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. L’Usuari o el seu representant podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida al domicili indicat a l’Avís Legal d’aquest lloc web.

  • 7.2. A través de Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies de tercers. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’Usuari i que ens permeten conèixer la següent informació: – La data i l’hora de l’última vegada que l’Usuari va visitar el nostre lloc web.

  • El disseny de continguts que l’Usuari va escollir en la seva primera visita al nostre lloc web.
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.
  • Analítica web de Google.

L’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa Navegador.

  • 7.3. Confidencialitat

La companyia es compromet a l’acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

8) Observacions de l’Usuari

L’Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats a la companyia a través de la pàgina web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, materials, continguts o observacions que l’Usuari faciliti a la companyia, es consideraran no confidencials, reservant-se la companyia el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada.

9) Modificacions de les condicions d’ús

La companyia es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d’ús del present lloc web. L’Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi a la pàgina web, de manera que haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

10) Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució d’aquest Avís Legal i Condicions d’Ús es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.