1) Avís Legal i Condicions d’ús.

www.aries-inmob.com és un lloc web titularitat d’INMOBILIARIA ARIES, S.L. amb domicili al carrer Rosselló, 206, 08008 de la ciutat de Barcelona, ​​i amb N.I.F. Núm. B08226177. En principi la utilització de la pàgina web és de caràcter gratuït, i en algun cas, aquesta utilització podria estar subjecta a Condicions Generals i Condicions Particulars d’utilització. Per això, l’accés i utilització dels serveis de la pàgina web significarà l’acceptació d’aquestes Condicions.

2) Contingut, termes legals i responsabilitats.

El lloc web inclou continguts elaborats pel titular de la mateixa i els seus col·laboradors, els quals tenen fins merament informatius, ja que, en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l’actualitat més recent, pel que en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i/o substituïts per uns de nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat. Els Continguts de la web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius de qualsevol tipus d’assessorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d’una altra índole amb els professionals que integren el lloc web pel simple fet de l’accés a ella per part dels Usuaris. En cas d’existir enllaços amb diferents llocs web, INMOBILIARIA ARIES, S.L. i el seu titular, no es faran responsables del seu contingut per manca de control sobre els mateixos. Quan l’Usuari accedeix a la web, ho fa pel seu propi compte i risc. INMOBILIARIA ARIES, S.L. i el seu titular no garanteixen ni la rapidesa, ni la interrupció, ni l’absència de virus en el lloc web. Així mateix, el titular del lloc web, els col·laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables de qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita. No es garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’Usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’Usuari o a tercers.

3) Propietat Intel·lectual i Industrial.

© Tots els drets reservats per INMOBILIARIA ARIES, S.L. i el seu titular. La totalitat dels continguts d’aquest lloc web, com són, amb caràcter enunciatiu i no limitador, textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels continguts inclosos en el mateix, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, són propietat del titular del lloc web. S’autoritza l’emmagatzematge i reproducció temporal d’algun o alguns dels Continguts de la pàgina web, amb el propòsit de ser utilitzats amb una finalitat personal i no comercial. La reproducció, l’emmagatzematge permanent i la difusió dels Continguts de la pàgina web o qualsevol ús que tingui finalitats públiques o comercials queda terminantment prohibit sense el previ consentiment per escrit del titular de la pàgina web, i sempre que es faci referència explícita a INMOBILIARIA ARIES, S.L. i a la seva titularitat.

4) Protecció de dades de caràcter personal.

En compliment del que estipula la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i altra legislació que sigui d’aplicació i/o substitueixi aquella, tota aquella informació rebuda en el lloc web, a través de consultes, enviament de dades, o qualsevol altre mitjà, serà tractada amb la més estricta i absoluta confidencialitat. Tots aquells Usuaris que facilitin les seves dades a través del lloc web tindran els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades tal com reconeix la LOPD, sense cap oposició, així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Els drets esmentats podran ser exercits per escrit, al domicili del titular del lloc web facilitat en l’apartat d’aquest avís (Condicions d’ús). Les dades de caràcter personal que s’hagin obtingut a través de la pàgina web, tindran la protecció necessària a fi d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

5) Llei aplicable i jurisdicció.

Les presents condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. Els Usuaris, per virtut de la seva acceptació de les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncien expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, pogués correspondre’ls.